top of page

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้าและผู้รับบริการ


เว็บไซด์ของเรา www.บุญบารมี.com ("เรา" หรือ "บริษัท") เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และผู้รับบริการ ("ท่าน" หรือ “ผู้ใช้บริการ”) โดยเราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้มอบให้แก่เราด้วยความไว้วางใจ เราจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้มอบให้แก่เรา จะถูกนำไปใช้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ ถูกต้องตามกฎหมาย และรักษาให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อมูลประกาศล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ข้อมูล ดังนี้ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเดือนปีเกิด, เวลาเกิด, เพศ, ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ ชื่อไลน์, ไอดีไลน์,IP address, Cookie ID

(2) ข้อมูลเบราว์เซอร์และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น หรือโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ประวัติในการเยี่ยมชม ค้นหา และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของบริษัทหรือโฆษณาต่าง ๆ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ แท็กพิกเซล การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ โดยท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัทได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

(3) ข้อมูลการโต้ตอบ และข้อมูลการสื่อสาร รวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจติดต่อและแจ้งให้เราทราบผ่านระบบแชท ระบบ ใดๆของเรา และบริการต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะในรูปแบบใด หรือวิธีใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจเป็นข้อความ เป็นภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงโดยไม่จำกัดเพียง ไลน์ เฟซบุ๊ค โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์

2. เราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้  (Sensitive Data) 

ไม่ว่ากรณีใด เราไม่มีนโยบายจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้บริการ ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อผู้ใช้ในทำนองเดียวกันตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้มาจากการที่เจ้าของข้อมูลนำส่งให้โดยเรามิได้ขอก็ตาม

3. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางใดบ้าง และเมื่อใด

  • จากท่านโดยตรง ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อใช้บริการของบริษัท หรือข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้บริการเมื่อติดต่อกับบริษัทหรือทีมงานของบริษัท  การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์  และช่องทางอื่น ๆ ของบริษัท  

  • เทคโนโลยีการติดตาม (tracking technology) เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท 

  • บุคคลภายนอก เช่น องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีสิทธิ หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล หรือเราอาจได้รับมาจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลที่สาม รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ, ตัวแทน และคนกลางอื่น ๆ, ผู้ให้บริการข้อมูล, โซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการโฆษณาต่าง ๆ


ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรณีผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแก่เรา เราจะถือว่า ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแต่ละคน ให้เราประมวลผลภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้แล้ว

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบริการให้ตรงตามความต้องการของท่าน บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อที่ท่านจะสามารถได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านตามสัญญาหรือตามที่ท่านร้องขอ

 

หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัท อาจทำให้บริษัทไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือให้บริการแก่ท่านได้ หรืออาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบและยินยอมว่า เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้ พนักงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล, พันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศ, หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี เราได้มีการเตรียมความพร้อมการประสานงานหากเกิดข้อมูลรั่วไหล จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่งโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

7. ช่องทางการติดต่อ
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการแจ้งแก้ไขหรือลบข้อมูล หรือต้องการใช้สิทธิใดๆตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ให้ติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
อีเมล : info.boonbaramee@gmail.com
ที่อยู่ : 808/2-3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 095-9191993

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

(Update ที่อยู่บริษัท 23 มกราคม 2567)

14308643_5463205_edited.png

© สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท พิชชาบารมี จำกัด

808/2-3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

Line QR code

         Line ID: @permboon  

Email:info.boonbaramee@gmail.com

         Tel: 095-9191993

  • Facebook
  • Line
bottom of page